Barbara Santa

TẦM NHÌN

gallery/vision-exercise-1
gallery/1-18

SỨ mệnh

Xây dựng Sealink Việt Nam trở thành một doanh nghiệp thành công:

- Lĩnh vực hoạt động chính: Thương mại, nhà cung cấp vật tư, hàng hóa cho ngành Xây dựng, Bất động sản.

- Các lĩnh vực khác: Đầu tư, liên doanh liên kết.

. Với thành viên và đối tác: Người đồng hành tốt nhất của các đối tác và thành viên, gia tăng các giá trị đầu tư, đem lại lợi ích xứng đáng và bền vững cho các bên tham gia.

 

. Với nhân viên: Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, biểu dương cho sự sáng tạo và nhân văn. Tạo ra cơ hội phát triển nghề nghiệp, thu nhập tương xứng và công bằng cho tất cả nhân viên.

 

. Với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, đóng góp tích cực cho sự ổn định, phát triển của xã hội. Thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân với cộng đồng và sự tự hào dân tộc.

Giá trị cốt lõi

Khát vọng - Aspiration

 

Chuyên Nghiệp - Professional

 

Chính trực - Integrity

 

Nhân văn - Humanity

gallery/153748mission_vision_and_values2